Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerer herved om endringer i fondbestemmelsene

Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerer herved om endringer i fondbestemmelsene
June 24, 2021 Nordkinn Asset Management

Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerer herved om endringer i fondbestemmelsene

Nordkinn informerer hermed om at Finansinspektionen godkjent endringer i fondbestemmelsene til:

Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund (“Mottagerfondet”)
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) D
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (USD) G
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) I

(øvrige fond enn ”Mottagerfondet” benevnes ”Materfond”)

Endringen i mottakerfondet er at det estimerte intervallet for fondets gjennomsnittlige risikonivå har endret seg. Etter endringen vil Nordkinn tilstrebe fondets gjennomsnittlige risikonivå, målt som et årlig standardavvik, til å utgjøre 2 til 8 prosent (tidligere 4 til 8 prosent). Endringen skyldes stimulansene som sentralbankene har implementert de siste årene, som har hatt en betydelig innvirkning på både renten (alle rentene langs hele durasjonskurven, i alle deler av den utviklede verden) og markedets volatilitet, har falt betraktelig. Ettersom Nordkinn bedømmer at disse markedsforholdene vil vedvare, er intervallet justert for å gi et mer nøyaktig bilde av fondets foventede gjennomsnittlige risikonivå. Endringen medfører ingen endring i fondets investeringsfokus eller risikoprofil.

Følgende endringer er gjort i fondbestemmelsene for Materfondene:

– Intervallet for fondenes gjennomsnittlige risikonivå har endret seg på samme måte som for mottakerfondet (se detaljer ovenfor).
Andelseierne vil kunne be om tegning og innløsning på andre måter enn ved å bruke et spesielt skjema. Ytterligere informasjon om dette finner du i informasjonsbrosjyren.
Tegning og innløsning må være Nordkinn i hende senest kl 15.00 fire bankdager før “handelsdagen” (uavhengig av om tegnings- eller innløsningsdagen er en hel bankdag eller en halv bankdag).
– Nordkinn har i unntakstilfeller rett til å tillate tegning selv om betalingen er mottatt på fondets bankkonto eller bankgirokonto senere enn fire bankdager før “Handelsdagen”.
– Ved beregning av resultatbasert avgift vil Nordkinn avrunde antall andeler og størrelsen på avgiften til to desimaler (opp og ned). Tidligere hadde Nordkinn bare rett til å runde ned til to desimaler. Endringen er implementert av systemtekniske årsaker.

Endringene i fondbestemmelsene for Motakerfondet og Materfondene bedømmes ikke til å være av vesentlig betydelse for andelseierne.

Oppdaterte informasjonsbrosjyrer (inklusive fondbestemmelsene) er tilgjengelige på vår hjemmeside, www.nordkinn.se.

Kontakt oss gjerne på +46 8 4734050 eller post@nordkinnam.se om du har noen spørsmål.