Company news

 • KARIN SÖDERQVIST LINDOFF APPOINTED AS NEW BOARD MEMBER OF NORDKINN ASSET MANAGEMENT AB

  After approval by the Swedish FSA (Finansinspektionen) Karin Söderqvist Lindoff has been appointed as new board member of Nordkinn Asset Management AB.

  Karin Söderqvist Lindoff has been appointed as independent board member of Nordkinn Asset Management AB. The other independent members are Peter Hansson (chair), Tor Bechmann and Emma Ihre (adjunct board member and Investor Ombudsman). With an industry experience of more than 30 years, Mrs. Söderqvist Lindoff brings a specific wealth management perspective into Nordkinn. Besides Nordkinn, Mrs. Söderqvist Lindof sits on the board of Länsförsäkringar Södermanland and is an entrepreneur within the bicycle industry.

  Nordkinn is excited to welcome Karin to Nordkinn and we look forward to working with her and the other members of our board in our continued efforts to develop Nordkinn.

  Read more about our board members here

 • Nordkinn publishes updated statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors for 2022.

  Nordkinn has updated its statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors for 2022. Please refer to links for the statement.

  Consolidated statement in Swedish
  Summary in English

 • Beräkning av tröskelräntan (NOK)

  Vid beräkning av tröskelräntan för fastställande av eventuellt prestationsbaserat arvode använder Nordkinn 3 månaders statsränta. För våra fonder Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK B och Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK E används den syntetiska ränteserien för statsskuldväxlar i Norge, vilken fram till den 30 juni 2021, publicerats på Norges Banks hemsida. Från och med den 1 juli 2021 finns endast historiska noteringar tillgängliga. Det kommer därför inte längre vara möjligt att beräkna tröskelräntan med räntor från Norges Banks hemsida. Nordkinn använder därför Nordic Bond Pricing (NBP) som ny leverantör av tremånaders statsränta. Valet av leverantör gjordes mot bakgrund till att NBP använder en väletablerad beräkningsmetodik, samt att den nya räntan kommer att vara i praktiken identisk med den Norges Bank tidigare publicerat. Detta har inte någon påverkan på andelsägaren som inte behöver agera på denna ändring.

  Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK B:
  Ny tröskelränta från: NOGOVD3M, NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (tidigare ST1X Norsk stat 0,25 Duration)
  Nordkinn Asset Management Fixed Income Macro NOK E:
  Ny tröskelränta från: NOGOVD3M, NBP Norwegian Government Duration 0,25 Index NOK (tidigare ST1X Norsk stat 0,25 duration)

 • Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna

  Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna

  Nordkinn informerar härmed om att Finansinspektionen godkänt ändringar i fondbestämmelserna för:

  Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund (“Mottagarfonden”)
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) D
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (USD) G
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) I

  (fonderna utöver ”Mottagarfonden” benämns gemensamt för ”Matarfonderna”)

  Ändringen i Mottagarfonden består i att ”spannet” för fondens eftersträvade genomsnittliga risknivå har ändrats. Efter ändringen ska Nordkinn eftersträva att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse, ska uppgå till 2 till 8 procent (tidigare 4 till 8 procent). Ändringen är till följd av de stimulanser som genomförts av centralbankerna de senaste åren, vilka haft betydande påverkan på både räntenivå (samtliga räntor längst hela durationskurvan, i alla delar av den utvecklade världen) samt marknadsvolatiliteten, som båda sjunkit avsevärt. Då Nordkinns bedömning är att dessa marknadsförutsättningar kan komma att bestå har spannet justerats i syfte att ge en mer rättvisande bild av fondens eftersträvade genomsnittliga risknivå. Ändringen medför ingen ändring av fondens placeringsinriktning eller riskprofil.

  Följande ändringar har genomförts i fondbestämmelserna för Matarfonderna:
  – Spannet för fondernas eftersträvade genomsnittliga risknivå har ändrats på motsvarande sätt som för Mottagarfonden (se närmare ovan).
  – Andelsägare kommer att kunna begära teckning och inlösen på andra sätt än genom att använda en särskild blankett. Närmare information om detta finns i informationsbroschyren.
  – Teckning och inlösen ska vara Nordkinn tillhanda senast kl 15.00 fyra bankdagar före ”Handelsdagen” (oavsett om dagen för teckning respektive inlösen är en hel bankdag eller en halv bankdag).
  – Nordkinn har rätt att i undantagsfall tillåta teckning även om likviden inkommit till fondens bankkonto eller bankgirokonto senare än fyra bankdagar före ”Handelsdagen”.
  – Vid beräkning av prestationsbaserad avgift kommer Nordkinn att avrunda antalet andelar och storleken på avgiften till två decimaler (uppåt och nedåt). Tidigare har Nordkinn endast haft rätt att avrunda nedåt till två decimaler. Ändringen har genomförts av systemtekniska skäl.

  Ändringar i fondbestämmelserna för Mottagarfonden och Matarfonderna bedöms inte vara av väsentlig betydelse för andelsägarna.

  Uppdaterade informationsbroschyrer (inklusive fondbestämmelserna) finns tillgängliga på vår hemsida, www.nordkinn.se.

  Kontakta oss gärna på +46 8 4734050 eller post@nordkinnam.se om du har några frågor.

   

  Nordkinn Asset Management AB

 • Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) hereby informs of changes in the fund statutes

  Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) hereby informs of changes in the fund statutes

  Nordkinn herby informs that the Swedish FSA (Finansinspektionen) has approved certain amendments in the fund statutes for
  Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund (“Master Fund”)
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) D
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (USD) G
  Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) I

  (all funds other than the “Master Fund” are collectively called ”Feeder Funds”)

  The amendment in the fund statutes of the Master Fund include a change in expected ‘range’ for the expected risk level of the Master Fund. As measured by 24-month rolling annualised standard deviation, the risk level ‘range’ is expected between 2 and 8 percent (previously 4 to 8 percent). This change is explained by the massive stimuli from central banks over the past years having effected the dynamics of the financial markets. The central bank monetary programs have had significant impact on at both interest rates as well as market volatility, both of which have fallen meaningfully. As Nordkinn’s assessment is that these market conditions may persist, it is reasonable to adjust the ‘range’ to more appropriately express the expected risk level of the Master Fund. This change does not result any changes in the Master Fund’s investment policy nor how risk is taken.

  The following changes have been made to the fund statutes of the Feeder Funds:

  – The range of the Feeder Funds’ expected risk level has changed the same way as for the Master Fund (please see details above).
  – Unit-holders will be able to request subscriptions and redemptions by other means than by using Nordkinn’s own subscription and redemption forms. More details about this can be found in the Offering Memorandum.
  – Requests for subscriptions and redemptions must be received by Nordkinn no later than 15.00 four Banking Days before the “Trading Day” (thus regardless of the date of subscription or redemption being a full Banking Day or half-Business Day, which had relevance previously).
  – Nordkinn may accept, in exceptional cases, subscriptions even if such may be registered on the Feeder Fund’s bank account later than four Banking Days before the “Trading Day”.
  – When calculating performance fees, Nordkinn will round off the number of shares and the amount of the fee to two decimal places (upwards or downwards). In the past, Nordkinn had only the right to round off downwards. This amendment has been implemented for system technical reasons.

  Changes to the fund statutes for the Master Fund and the Feeder Funds are deemed not significant for unit-holders. Updated Offering Memorandums (including fund statutes) are available at our website, www.nordkinn.se.

  As always, please contact us on +46 8 4734050 or post@nordkinnam.se if you have any questions.

   

  Nordkinn Asset Management AB