Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna

Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna
June 24, 2021 Nordkinn Asset Management

Nordkinn Asset Management AB (Nordkinn) informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna

Nordkinn informerar härmed om att Finansinspektionen godkänt ändringar i fondbestämmelserna för:

Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund (“Mottagarfonden”)
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) D
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (USD) G
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) I

(fonderna utöver ”Mottagarfonden” benämns gemensamt för ”Matarfonderna”)

Ändringen i Mottagarfonden består i att ”spannet” för fondens eftersträvade genomsnittliga risknivå har ändrats. Efter ändringen ska Nordkinn eftersträva att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse, ska uppgå till 2 till 8 procent (tidigare 4 till 8 procent). Ändringen är till följd av de stimulanser som genomförts av centralbankerna de senaste åren, vilka haft betydande påverkan på både räntenivå (samtliga räntor längst hela durationskurvan, i alla delar av den utvecklade världen) samt marknadsvolatiliteten, som båda sjunkit avsevärt. Då Nordkinns bedömning är att dessa marknadsförutsättningar kan komma att bestå har spannet justerats i syfte att ge en mer rättvisande bild av fondens eftersträvade genomsnittliga risknivå. Ändringen medför ingen ändring av fondens placeringsinriktning eller riskprofil.

Följande ändringar har genomförts i fondbestämmelserna för Matarfonderna:
– Spannet för fondernas eftersträvade genomsnittliga risknivå har ändrats på motsvarande sätt som för Mottagarfonden (se närmare ovan).
– Andelsägare kommer att kunna begära teckning och inlösen på andra sätt än genom att använda en särskild blankett. Närmare information om detta finns i informationsbroschyren.
– Teckning och inlösen ska vara Nordkinn tillhanda senast kl 15.00 fyra bankdagar före ”Handelsdagen” (oavsett om dagen för teckning respektive inlösen är en hel bankdag eller en halv bankdag).
– Nordkinn har rätt att i undantagsfall tillåta teckning även om likviden inkommit till fondens bankkonto eller bankgirokonto senare än fyra bankdagar före ”Handelsdagen”.
– Vid beräkning av prestationsbaserad avgift kommer Nordkinn att avrunda antalet andelar och storleken på avgiften till två decimaler (uppåt och nedåt). Tidigare har Nordkinn endast haft rätt att avrunda nedåt till två decimaler. Ändringen har genomförts av systemtekniska skäl.

Ändringar i fondbestämmelserna för Mottagarfonden och Matarfonderna bedöms inte vara av väsentlig betydelse för andelsägarna.

Uppdaterade informationsbroschyrer (inklusive fondbestämmelserna) finns tillgängliga på vår hemsida, www.nordkinn.se.

Kontakta oss gärna på +46 8 4734050 eller post@nordkinnam.se om du har några frågor.

 

Nordkinn Asset Management AB